Na pólnocy kraju święto rowerowe! Po raz kolejny 24 maja odbędzie się znana impreza SMOLNA GRILL CONTEST. Więc jeśli jesteś zainteresowany startem odkurz rower, zabierz kask i przypomnij sobie jak się jeździ ! Zawody jak zawsze na Smolnej przy akompaniamencie dobrej muzyki. Trasa  może zaskoczyć, więc warto wyposażyć się w sprzęt ochronny taki jak kask integralny FullFace i ochraniacze. Warto tez poćwiczyć, bo swoją obecność zgłosili Cedric Gracia i paczka Atherton’ów ;) . Jak zawsze do dyspozycji będzie Grill, na którym będziesz mógł przygotować sobie jadło.

smolnaaaaaa

LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO


zgoda rodziców również pod tym linkiem

https://docs.google.com/forms/d/1fCtAmeOFN0AihsMZnSbOlDOLR8QNPuLXyw1apKTaz-I/viewform

Edycja Smolna Grill Contest – 24 MAJ

KATEGORIE:

LADIES

JUNIOR HT

JUNIOR FULL

PRO +18

MASTERS +30

BEST TRICK&WHIP

PLAN DNIA:
9.30 – 11.00 zapisy i rozdanie numerków startowych
11.00-12.00 treningi
12.00-15.30 zawody
16.00 rozdanie nagród-przez cały czas zawodów Grill Party

START: 21:00 – AFTERPARTY – LOKALIZACJA SOPOT KLUB MEWA TOWARZYSKA

https://www.facebook.com/MewaTowarzyska?fref=ts

Wpisowe: 25 zł obejmuje gratisy oraz ubezpieczenie

TRASA ZAWODÓW ;   


GORĄCO ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !

Na terenie bike park’u Smolna znajdują się wykonane przez stowarzyszenie „HONTAS” śmietniki, które jak wiemy, służą do dbania o czystość na terenie bike parku. Należy też pamiętać, że teren Stawowia jest cenny historycznie i należy o niego dbać.

Cel zawodów:
1. Celem organizowanej imprezy jest wyłonienie zwycięzców zawodów „Smolna Grill Contest”

2. Propagowanie sportów ekstremalnych, do których zalicza 
się Downhill.

3. Zachęcenie młodych kolarzy do uprawiania tych pięknych dyscyplin sportu.4. Wyłonienie najlepszych zawodników.

Organizator imprezy:Stowarzyszenie ,,HONTAS”
Termin i miejsce rozgrywania „Smolna Grill Contest”: Sopot ul. Smolna. 
Termin 24.05.2014

Zgłoszenie:
1. Zgłoszenie zawodników do końcowej klasyfikacji następuje automatycznie po ukończeniu eliminacji.

2. Zawodnicy nie muszą posiadać licencji PZkol.

3. Wymagane ubezpieczenie OC/NW, kask integralny, zbroja (osłona kręgosłupa oraz klatki piersiowej), ochraniacze o twardej powierzchni łokci oraz kolan 
(wszystkie elementy o twardej powierzchni i z atestem) 4. Osoby niepełnoletnie startują tylko za zgodą prawnego opiekuna. Minimalny wiek uczestnika zawodów to 
13 lat. Osoby w wieku od 13 do 18 lat (małoletni) są zobowiązane uzyskać zgodę prawnego opiekuna na start w zawodach. Osoba małoletnia zostanie dopuszczona 
do udziału w zawodach tylko w sytuacji gdy, on sam i jego opiekun złożą pisemne oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 
Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.W przypadku złożenia w/w oświadczeń niezgodnie ze stanem rzeczywistym, w szczególności w przypadku sfałszowania oświadczenia o wyrażeniu zgody na start osoby małoletniej w zawodach, osoba ta natychmiast zostanie wykluczona z 
udziału w zawodach.

Zasady rozgrywania zawodów:
1. We wszystkich spornych sprawach nieuregulowanych tymi przepisami będzie decydował organizator zawodów.

2. Na każdych zawodach serii „Smolna Grill Contest” obowiązuje regulamin przedstawiony przez organizatora.

3. Do startu dopuszcza się warunkowo organizatora edycji tylko z nr 
startowym 1, na czas swojego startu, jest zobowiązany ustanowić osobę odpowiedzialną.

4. Podczas trwania zawodów, zawodników oraz publiczność obowiązuje zakaz 
palenia, spożywania alkoholu oraz uprasza się o zachowanie przynajmniej podstawowej kultury osobistej (dotyczy również członków stowarzyszenia HONTAS)

5. Kategorie: Dziewczyny, Junior(do lat 18-u) i Pro(powyżej 18-u)

Sposób ustalania kolejność zawodników:

1. Pierwszy przejazd na czas, jest to przejazd eliminacyjny, po którym do drugiego przejazdu kwalifikuje sie 30 osób z każdej kategorii.

2. Zmiana kolejności startowej w drugim przejeździe od najgorszego czasu do najlepszego.

3. Drugi przejazd na czas.

4. Wygrywa najlepszy czas jednego z przejazdów.

Nagrody:Ustalane w zależności od sponsorów.

Kary:
1. Główny założeniem zawodów „Smolna Grill Contest” jest dobra zabawa w miłej atmosferze w związku z tym z całą surowością będą tępione wszelkie objawy 
chamstwa np.:Niesportowe zachowanie w stosunku do innych zawodników, wykłócanie się o wynik, dyskusje dotyczące sensowności regulaminu, próby oszukania organizatorów (podrabianie dokumentów stwierdzających wiek) niestosowanie się do zarządzeń dotyczących bezpieczeństwa oraz zawracanie głowy organizatorom będzie karane dyskwalifikacją.

2. Podczas treningów oraz w trakcie trwania zawodów zawodnik zobowiązany jest używać kasku integralnego , ochraniaczy i zbroi 
(ochrona klatki piersiowej i kręgosłupa) – wszystkie elementy o twardej powierzchni i z atestem. W przypadku niezastosowanie się do zarządzeń dotyczących bezpieczeństwa, organizator edycji jest zobowiązany uniemożliwić start zawodnikowi, i powodowało to będzie natychmiastową dyskwalifikację zawodnika.

Postanowienia Końcowe:
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas trwania zawodów, dojazdu uczestników na nie i powrotu z nich.

2. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów)

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

5. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany, jako wytłumaczenie.

6. Zawodnik zobowiązany jest do odpowiedniego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków jak i od odpowiedzialności cywilnej.

7. Po podpisaniu przez zawodnika listy startowej i oświadczenia o treści określonej w 
załączniku nr 1(uczestnictwo_pelnoletniego) lub nr 2(uczestnictwo_niepelnoletniego) do niniejszego regulaminu uznaje się iż zawodnik zapoznał się z regulaminem i zgadza się na jego warunki .

8. Załączniki wymienione w treści Regulaminu stanowią jego integralną część.
Deklaracja:Organizator, oraz wszystkie osoby z nimi współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora lub osobami z nim współpracującymi. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie „HONTAS”. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).

WIĘCEJ INFORMACJI NA: https://www.facebook.com/events/265158263652685/  <—- INFO