Komisja Kolarstwa Zjazdowego zawiadamia, że:

Zarząd PZKol w dniu 31.03.2010, na liczne prośby zainteresowanych kolarstwem zjazdowym, podjął decyzję zezwalającą na start w zawodach DH i 4X w kategorii juniorów także juniorom młodszym. Tak więc od roku 2010 w kategorii junior w zawodach DH i 4X mogą brać udział również zawodnicy w wieku 15 – 16 lat (juniorzy młodsi). Zawodnicy mający 15 lub16 lat muszą jednakże na każdych zawodach poza aktualnymi: licencją i badaniami lekarskimi okazać także Komisji Sędziowskiej pisemne zezwolenie podpisane przynajmniej przez jednego z rodziców. Podpis Rodzica musi zostać uprawomocniony poprzez złożenie go w obecności przedstawiciela instancji kolarskiej (Klubu, Regionalnego Związku Kolarskiego, Polskiego Związku Kolarskiego), który potwierdza to datą, pieczątką i czytelnym podpisem.

Przewodniczący Komisji
Kolarstwa Zjazdowego PZKol
Jerzy Klinik

WZÓR ZEZWOLENIA

Ja ………………………………………………………………………(imię i nazwisko) jako prawny opiekun mojego syna …………………….………………………………………………………………(imię i nazwisko) urodzonego …………………………………….….(data urodzenia), posiadającego licencję kolarską nr …………….….. (nr licencji), zezwalam na start syna w roku 2010 w zawodach kolarskich w dyscyplinach zjazdu i 4X. Stwierdzam, że biorę odpowiedzialność za sprawność jego ekwipunku i techniczne umiejętności konieczne w kolarstwie zjazdowym.

………………………………………… …………………..………………………
(miejsce, data) (podpis Rodzica)
Stwierdzam własnoręczność podpisu

………………………………………..                                          …………………..……………………………..

(miejsce, data)                                                                   (podpis i pieczęć instancji kolarskiej)